Reklamační řád

společnosti M1 PROJECT Servis s.r.o., se sídlem Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 14408759, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 365222 (dále jen „M1 PROJECT Servis“)

Článek I.
Obecná ustanovení

1. Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) byl vypracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“ ).

2. Tento Reklamační řád jako součást všeobecných obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb apod. (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností M1 PROJECT Servis, na straně jedné (dále jen „M1 PROJECT Servis“), a zákazníkem, na straně druhé.

3. Zákazníkem je fyzická osoba v postavení spotřebitele (dále jen „Spotřebitel“) či fyzická osoba nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Zákazník – podnikatel“), (Spotřebitel a Zákazník – podnikatel společně jen „Zákazník“).

Článek II.
Odpovědnost společnosti M1 PROJECT Servis ve vztahu ke Spotřebiteli

1. Společnost M1 PROJECT Servis odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména Spotřebiteli odpovídá, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal,

 • a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost M1 PROJECT Servis nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost M1 PROJECT Servis uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového zboží v době 24 měsíců od převzetí, u použitého zboží v době 12 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se společnost M1 PROJECT Servis zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Spotřebitel společnosti M1 PROJECT Servis vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže vadné zboží užívat.

3. Ustanovení předchozího odstavce tohoto článku VOP se v souladu s ustanovením § 2167 Občanského zákoníku nepoužije zejména:

 • a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 • d) vyplývá-li to z povahy věci.

4. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu společnost M1 PROJECT Servis písemně v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Společnost M1 PROJECT Servis má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí společnost M1 PROJECT Servis v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení společnost M1 PROJECT Servis zároveň uvede, že další práva Spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku Reklamačního řádu, může Spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.

7. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost M1 PROJECT Servis nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že společnost M1 PROJECT Servis nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

8. Má-li zboží vadu, z níž je společnost M1 PROJECT Servis zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

9. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu společnost M1 PROJECT Servis.

10. Zákazníkovi - podnikateli je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti a způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a zboží není prokazatelně přetěžováno.

Článek III.
Odpovědnost společnosti M1 PROJECT Servis ve vztahu k Zákazníkovi - podnikateli

1. Společnost M1 PROJECT Servis odpovídá Zákazníkovi – podnikateli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména

 • a) je v ujednaném množství,
 • b) odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi stranami sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze Smlouvy; jinak pro účel obvyklý,
 • c) nejedná se o jiné zboží, než jaké bylo mezi stranami sjednáno,
 • d) nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba,
 • e) je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

2. Společnost M1 PROJECT Servis neposkytuje Zákazníkovi - podnikateli žádnou záruku za jakost, ledaže se strany ve Smlouvě dohodnou jinak.

3. Práva Zákazníka - podnikatele z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem, zejména § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117.

Článek IV.
Postup při reklamaci a její vyřízení

1. Reklamaci lze uplatnit osobně na kterékoliv prodejně společnosti M1 PROJECT Servis nebo písemně jedním z níže uvedených způsobů:
e-mailová adresa: reklamace@m1project.cz
datová schránka: 4fjv2jc
kontaktní adresa: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5.

2. Zákazník je povinen reklamované zboží předat společnosti M1 PROJECT Servis za účelem posouzení i odstranění vady, nedohodnou-li se strany jinak. Reklamované zboží Zákazník předá společnosti M1 PROJECT Servis osobně na kterékoliv prodejně nebo zašle přepravní službou na adresu: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, v takovém případě Zákazník reklamované zboží řádně zabalí (ev. označí příslušnými symboly, jedná-li se o křehkou zásilku), aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Reklamované zboží bude při předání společnosti M1 PROJECT Servis čisté a hygienicky nezávadné, kompletní včetně všech součástí a příslušenství, v opačném případě společnost M1 PROJECT Servis není povinna k reklamaci zboží přijmout. Při uplatnění reklamace nemusí Zákazník dodat příslušenství, pokud je zjevné, že s ním vytýkaná vada vůbec nesouvisí.

3. Zákazník je povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u společnosti M1 PROJECT Servis (např. dokladem o zakoupení zboží).

4. Uplatnění reklamace Spotřebitelem musí obsahovat popis vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Spotřebitel je oprávněn použít vzorový formulář pro uplatnění reklamace, který je přílohou tohoto Reklamačního řádu. Společnost M1 PROJECT Servis vydá Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. V případě uplatnění reklamace prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky nebo přepravní služby bude potvrzení o reklamaci zasláno Spotřebiteli e-mailem či datovou schránkou. Společnost M1 PROJECT Servis nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

5. Zákazník je povinen poskytnout společnosti M1 PROJECT Servis součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, v opačném případě běh lhůty pro vyřízení reklamace neběží resp. se přeruší.

6. Reklamace včetně odstranění vady musí být společností M1 PROJECT Servis vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li se Spotřebitelem sjednána delší lhůta. Marné uplynutí lhůty, je-li reklamace důvodná, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, pro něž může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Zákazníkovi - podnikateli. O vyřízení reklamace společnost M1 PROJECT Servis informuje Zákazníka buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

7. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Zákazník povinen předložit potvrzení o uplatnění reklamace, popř. prokázat svou totožnost. Společnost M1 PROJECT Servis vydá případně zašle e-mailem či datovou schránkou Zákazníkovi písemné potvrzení o vyřízení reklamace, jehož součástí bude datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 1 měsíce ode dne uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Zákazník povinen zaplatit společnosti M1 PROJECT Servis poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

9. Pokud je reklamace důvodná, má Spotřebitel právo na zaplacení účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (např. poštovné).

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Pro smlouvy o dílo/o poskytnutí služeb apod. platí práva Spotřebitele z vadného plnění obdobně.

2. V případě, že dojde mezi společností M1 PROJECT Servis a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail: adr@coi.cz.

3. Nedílnou součástí tohoto Reklamačního řádu jsou následující dokumenty:
vzorový formulář pro uplatnění reklamace

4. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.11.2022.

Instagram

Strpení prosím…