Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost:

obchodní firma: M1 PROJECT Servis s.r.o.
IČ:14408759
DIČ:CZ14408759
sídlo: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5
zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 365222
zastoupený: Petr Dejl
webové stránky: https://www.m1project.cz
kontaktní osoba: Jana Přibylová
kontaktní e-mail: gdpr@m1project.cz
kontaktní tel.: +420 702 045 898
datová schránka: 4fjv2jc

(dále jen „správce“ nebo také „my“)

Připravili jsme tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat své zákazníky, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „nařízení").


V souladu s nařízením nemusíme mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Subjekt údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, a kterým jsou určeny tyto informace jsou zákazníci správce. Tyto informace se v přiměřeném rozsahu vztahují rovněž i na další osoby (potenciální zákazníci, zaměstnanci zákazníka apod.), (každá zde uvedená osoba také jen „subjekt údajů“).


III. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně. V zájmu zajištění jejich ochrany zajistíme vhodná technická a organizační opatření a zabezpečíme osobní údaje subjektu údajů takovým způsobem, který neumožní jejich zneužití, neoprávněné či protiprávní zpracování (resp. zpracování k jinému než uvedenému účelu) či přístup k nim, ztrátu, poškození či zničení.

Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


IV. Kategorie dotčených osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • -  Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození)
 • -  Vaše kontaktní údaje (adresa bydliště případně doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail),
 • -  fakturační údaje (číslo bankovního účtu),
 • -  číslo občanského průkazu,
 • - a v případě zákazníka (OSVČ), který není spotřebitelem též adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o registraci k DPH,
 • -  záznamy z kamerového systému na prodejnách (u vstupu do monitorovaných prostor je vždy umístěna tabulka upozorňující, že vstupujete do prostor, které jsou monitorovány, a informační list kamerového systému),
 • -  Vaše nastavení na webovém rozhraní (zejména uložené adresy a profily, nastavení členství ve věrnostní programu, historie nákupů), údaje o Vašem chování na webu,
 • -  Vaši IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, použitý prohlížeč,
 • -  údaje získané ze souborů cookies (personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout na: https://m1project.cz/cookies),
 • -  další údaje týkající se Vaší identifikace, která nám poskytnete,

(tyto údaje dále souhrnně jen „osobní údaje“).

Poskytnutí některých osobních údajů je požadavkem nezbytným pro uzavření a plnění smlouvy, resp. zákonným požadavkem pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují. Z uvedených důvodů je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů znemožní platné uzavření smlouvy a/nebo řádné plnění smlouvy a/nebo znemožní plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.


V. Zákonný důvod zpracování osobních údajů a účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

 • -  uzavření smlouvy, splnění závazků ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • -  splnění právních povinností, které nám plynou zejména ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (např. povinnosti na úseků vedení účetnictví a daní),
 • -  ochrany majetku správce, majetku a zdraví zaměstnanců, zákazníků či ochrany práv správce pro případ správního, civilního, trestního či jiného řízení,
 • -  přímého marketing vůči zákazníkům správce nebo osobám, kteří s přímým marketingem vyslovili souhlas, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů.

Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • -  plnění závazků ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení,
 • -  splnění našich zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení,
 • -  oprávněné zájmy správce a třetích osob dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (např. zájem na ochraně majetku správce, majetku a zdraví zaměstnanců, zákazníků či zájem na ochraně práv správce pro případ soudního či jiného sporu).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (např. pro účely poskytování přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, automatizované rozhodování vč. profilování), který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.


VI. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být subjekty, prostřednictvím kterých či vůči kterým správce plní právní povinnosti, které se na správce vztahují a dále externí poskytovatelé odborných a specializovaných služeb, vybraní přepravci či orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s čl. 28 nařízením. Osobní údaje správce nepředává do zahraničí.


VII. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, kterou je rozuměna doba, po kterou je dán stanovený účel zpracování osobních údajů či po kterou existuje zákonný důvod pro jejich zpracování. Zpravidla se jedná o dobu trvání smluvní vztahu (případně o dobu trvání platnosti poskytnutého souhlasu).

Jestliže ze zákona plyne povinnost uchovávat osobní údaje (resp. dokumenty, které Vaše osobní údaje obsahují) po dobu delší, uchováváme je v souladu se zákonem. Po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu uchováváme též údaje, které potřebujeme jako důkazní prostředek k uplatňování našich nároků či hájení našich práv, přičemž doba uchovávání je stanovena se zřetelem na promlčecí lhůty takových práv.


VIII. Automatizované rozhodování, profilování, cookies

Cookies používáme jen k zajištění služeb nabízených na našich webových stránkách, nijak je nezkoumáme. Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom Vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Podrobnosti najdete na stránkách https://m1project.cz/cookies.

Pokud při zpracování osobních údajů bude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu ust. čl. 22 nařízení, vyžádáme si od Vás souhlas.


IX. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • a)  právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 nařízení). Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete požadovat informace o tomto zpracování.
 • b)  právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, či doplnění (čl. 16 nařízení). Tím není dotčena Vaše povinnost hlásit nám změny týkající se Vašich osobních údajů a uvádět nám správné a úplné osobní údaje potřebné k realizaci práv a povinností z pracovní smlouvy.
 • c)  právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení). Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:
  • -  popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • -  zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • -  jestliže jisž Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • -  jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • d)  právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení). Právo na výmaz osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  • -  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • -  odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  • -  vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení;
  • -  osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • -  osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • e)  právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení). Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi.
 • f)  právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 nařízení), a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu.
 • g)  právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 nařízení). V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III.), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete kdykoliv uplatnit kontaktováním správce osobně nebo písemnou žádostí zaslanou v listinné nebo elektronické podobě (e-mailem či prostřednictvím datové schránky), vždy je však třeba, abyste prokázali svoji totožnost. V žádosti zaslané v listinné nebo elektronické podobě musí být z důvodu ochrany osobních údajů úředně ověřený podpis resp. zaručený elektronický podpis subjektu údajů.


X. Závěrečná ustanovení

Tyto informace o zpracování a ochraně osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.11.2022

Instagram

Strpení prosím…