Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti M1 PROJECT Servis s.r.o., se sídlem Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 14408759, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 365222 (dále jen „M1 PROJECT Servis“)

Článek I.
Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o nájmu věci movité, rezervační smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo a/nebo smlouvy o poskytování služeb či jinak označené smlouvy (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi společností M1 PROJECT Servis, jakožto pronajímatelem, prodávajícím, zhotovitelem, a/nebo poskytovatelem apod. na straně jedné, a fyzickou nebo právnickou osobou v postavení podnikatele nebo spotřebitele, jakožto nájemcem, kupujícím, objednatelem apod. na straně druhé (dále jen „Zákazník“).

2. M1 PROJECT Servis při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Zákazníkem je dle těchto VOP fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností M1 PROJECT Servis nebo s ní jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“). Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále ten, o kom to stanoví zákon. Pokud je v těchto VOP použito výslovně výrazu „Spotřebitel“, je tím míněn výlučně Zákazník, který je spotřebitelem. Uvede-li Zákazník v objednávce, resp. Smlouvě, své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu se společností M1 PROJECT Servis považován vždy za podnikatele; pro Zákazníka podnikatele se neuplatní práva stanovená těmito VOP pro Zákazníka v právním postavení spotřebitele.

4. Práva a povinnosti v těchto VOP a ve Smlouvě výslovně neuvedená se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník").

Článek II.
Smlouva

1. Smluvní vztah mezi společností M1 PROJECT Servis a Zákazníkem vzniká uzavřením Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito VOP, s výpůjčním řádemreklamačním řádem informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto VOP (a jsou rovněž dostupné na webových stránkách www.m1project.cz) a v listinné podobě v provozovně společnosti M1 PROJECT Servis, a potvrzuje, že se s nimi před uzavřením Smlouvy řádně seznámil. Zákazník je povinen se seznámit s VOP ještě před uzavřením Smlouvy.

2. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Užití všeobecných obchodních podmínek Zákazníka se těmito VOP výslovně vylučuje.

3. Smlouva může být uzavřena:

 • a) písemně v listinné podobě,
 • b) písemně za použití elektronických prostředků umožňujících zachycení obsahu a určení jednajících osob.


4. Specifikace předmětu plnění: Předmětem plnění může být zejména:

 • a) nájem sportovního vybavení a příslušenství (dále jen „Sportovní vybavení“),
 • b) prodej Sportovního vybavení,
 • c) odborný servis Sportovního vybavení,
 • d) poskytování doplňkových služeb (tvarování skeletu lyžařských bot, pojištění Sportovního vybavení atd.),
 • e) pořádání eventů (skialpové, cyklistické kempy atd.),


bližší specifikace je uvedena ve Smlouvě.

5. Cena a platební podmínky: Cena nájmu (vč. kauce), zboží anebo služby a případné náklady spojené s dodáním předmětu plnění jsou stanoveny Smlouvou, jinak dle ceníku společnosti M1 PROJECT Servis platného ke dni uzavření předmětné Smlouvy. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků stanovených zákonem. Cenu a případné náklady spojené s dodáním předmětu plnění Zákazníkovi může Zákazník uhradit jednou z  platebních metod, které jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí těchto VOP. Společnost M1 PROJECT Servis může v případě nájmu požadovat před předáním předmětu nájmu Zákazníkovi vratnou kauci k zajištění nájemného a k úhradě jiných závazků a povinností Zákazníka vyplývajících z nájmu. Kauce, resp. její nespotřebovaná část, bude Zákazníkovi vrácena ihned po vrácení předmětu nájmu, stejným způsobem. Společnost nepožaduje od Zákazníka předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu, ledaže se jedná o platbu nájemného prostřednictvím rezervačního systému. Úhrada kupní ceny před poskytnutím plnění není zálohou.

6. Předání předmětu plnění: K předání předmětu plnění Zákazníkovi, stejně tak vrácení společnosti M1 PROJECT Servis, dochází na prodejně, není-li dohodnuto se Zákazníkem jinak. V případě dodání předmětu plnění mimo prodejnu společnosti M1 PROJECT Servis je Zákazník povinen předmět plnění ve stanovený termín převzít, jinak je povinen uhradit společnosti M1 PROJECT Servis náklady spojené s opakovaným doručováním. Zákazník souhlasí s tím, aby společnost M1 PROJECT Servis poskytla vybranému přepravci osobní údaje Zákazníka, nezbytné pro řádné dodání předmětu plnění. Zákazník je povinen si předmět plnění vč. jeho obalu při převzetí řádně zkontrolovat a v případě jakýchkoliv nedostatků tyto neprodleně oznámit společnosti M1 PROJECT Servis a učinit s přepravcem záznam do předávacího protokolu (přepravního listu), přičemž Zákazník není povinen takovéto plnění od přepravce převzít. Společnost M1 PROJECT Servis vystaví Zákazníkovi doklad o předání předmětu nájmu /zboží, resp. služby/ elektronicky zasláním na e-mailovou adresu Zákazníka. Zákazník s tímto souhlasí, v opačném případě sdělí společnosti M1 PROJECT Servis požadavek na předání dokladu v listinné podobě. Uzavřená Smlouva, účtenka a potvrzení o platbě budou zaslány na e-mailovou adresu Zákazníka.

7. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka, který je Spotřebitelem, okamžikem převzetí věci. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka, který není Spotřebitelem, okamžikem převzetí věci tímto Zákazníkem, resp. přepravcem, resp. jinou Zákazníkem určenou osobou. Vlastnické právo k věci, která je předmětem koupě, přechází na Zákazníka okamžikem zaplacení kupní ceny, jde-li o Spotřebitele vždy převzetím věci. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka i v případě, že Zákazník věc nepřevezme, ačkoli mu s ní společnost M1 PROJECT Servis umožnila nakládat.

Článek III.
Práva z vadného plnění v případě dodání zboží/služby

1. Společnost M1 PROJECT Servis odpovídá Zákazníkovi za to, že Smlouvou sjednané plnění (dodávka zboží a/nebo služby) a předmět takového plnění má vlastnosti sjednané Smlouvou.

2. Nároky Zákazníka z vadného plnění /včetně způsobu vyřízení reklamace/ se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 Občanského zákoníku, a v případě Zákazníka, který je Spotřebitelem rovněž ustanoveními § 2161 až 2174 a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dále reklamačním řádem , který je nedílnou součástí těchto VOP.

3. V případě, že je Zákazníkovi s poskytnutým plněním poskytnut společností M1 PROJECT Servis rovněž dárek, je mezi stranami uzavřena darovací smlouva v souladu s ust. § 2055 a násl. Občanského zákoníku s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím společnosti M1 PROJECT Servis vrátit i poskytnutý dárek. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nemůže Zákazník uplatňovat jakákoliv práva kupujícího.

Článek IV.
Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy dle platné právní úpravy nebo z důvodů uvedených v těchto VOP.

2. Právo Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy uzavřené distančním způsobem:

 • a) Pokud je Smlouva uzavřena distančním způsobem, má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dní, která běží (i) ode dne uzavření Smlouvy, jde-li o smlouvu o dílo, poskytnutí služeb apod., resp. (ii) ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu kupní, resp. (iii) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, resp. (iv) ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel odeslat písemné odstoupení od Smlouvy ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přiložen k těmto VOP. Odstoupení od Smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména vvustanovení § 1837 Občanského zákoníku.
 • b) Odstoupení od Smlouvy zašle Spotřebitel společnosti M1 PROJECT Servis na e-mailovou adresu: reklamace@m1project.cz nebo do datové schránky: 4fjv2jc nebo na kontaktní adresu společnosti M1 PROJECT Servis: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5.
 • c) Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, je povinen zaslat nebo předat společnosti M1 PROJECT Servis bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Spotřebitel nese v takovém případě náklady spojené s navrácením zboží společnosti M1 PROJECT Servis. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese Spotřebitel náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • d) Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu společnost M1 PROJECT Servis bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (s výhradou uvedenou v odst. e) níže), všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost M1 PROJECT Servis nabízí, vrátí společnost M1 PROJECT Servis Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • e) Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, není společnost M1 PROJECT Servis povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti M1 PROJECT Servis odeslal.
 • f) Zboží musí Spotřebitel vrátit společnosti M1 PROJECT Servis úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Spotřebitel je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět ke společnosti M1 PROJECT Servis nedošlo k jeho poškození. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je společnost M1 PROJECT Servis oprávněna jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 • g) Společnost M1 PROJECT Servis sděluje Spotřebiteli, že Spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy Formulář o odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou těchto VOP.
 • h) Ustanovení tohoto odst. 2 písm. c)–g) VOP se na nájemní smlouvu, smlouvu o dílo atd. použije obdobně.


Článek V.
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí těchto VOP.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání a případné spory mezi společností M1 PROJECT Servis a Zákazníkem budou řešeny výhradně podle právního řádu České republiky a rozhodovány českými soudy podle českého hmotného i procesního práva, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Strany sjednávají, že místně příslušným soudem pro smluvní vztah, ve kterém není smluvní stranou Spotřebitel, je obecný soud společnosti M1 PROJECT Servis. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení spotřebitelských sporů on-line lze využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Nedílnou součástí tohoto Reklamačního řádu jsou následující dokumenty:4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2022.

Instagram

Strpení prosím…