Výpůjční řád

společnosti M1 PROJECT Servis s.r.o., se sídlem Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 14408759, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 365222 (dále jen „M1 PROJECT Servis“)

1. Tento výpůjční řád jako součást všeobecných obchodních podmínek je nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva“), resp. rezervační smlouvy uzavřené mezi společností M1 PROJECT Servis jako pronajímatelem na straně jedné (dále jen „Pronajímatel“), a zákazníkem jako nájemcem na straně druhé (dále jen „Nájemce“).

2. Smlouva obsahuje zejména:

  • a) identifikaci Nájemce,
  • b) předmět nájmu – tj. specifikaci sportovního vybavení včetně jeho příslušenství (dále jen „Sportovní vybavení“),
  • c) výši nájemného (dále jen „Nájemné“),
  • d) výši vratné kauce (dále jen „Kauce“),
  • e) dobu nájmu určenou datem převzetí Sportovního vybavení a datem jeho vrácení zpět Pronajímateli.


3. Smlouva je uzavřena osobně na prodejně Pronajímatele, a to i v případě rezervace Sportovního vybavení prostřednictvím rezervačního systému dostupného na webových stránkách www.m1project.cz. Při uzavření Smlouvy je Nájemce povinen předložit Pronajímateli alespoň jeden doklad totožnosti.

4. Rezervací prostřednictvím rezervačního systému dochází k uzavření rezervační smlouvy, přičemž samotnou Smlouvu je Nájemce povinen uzavřít s Pronajímatelem nejpozději v den uvedený v rezervačním systému jako „datum zapůjčení“. Rezervační smlouva obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2 tohoto výpůjčního řádu. Uzavřením rezervační smlouvy je Pronajímatel povinen rezervovat pro Nájemce Sportovní vybavení a Nájemce je povinen ve stanovený termín dostavit se na prodejnu Pronajímatele a uzavřít s ním Smlouvu. Nájemce bere na vědomí, že zrušení rezervace je možné, podléhá však storno poplatkům. V případě storna rezervace 6–3 dny před datem vypůjčení činí storno poplatek 25 % z Nájemného, 3–0 dny 50 % z Nájemného, v den vyzvedávání 100 % z Nájemného. Zrušení rezervace je možné osobně na prodejně Pronajímatele nebo elektronicky zasláním na e-mailovou adresu Pronajímatele: sluzby.smichov@m1project.cz.

5. Nájemné je splatné předem před uzavřením Smlouvy. Kauce je splatná při převzetí Sportovního vybavení Nájemcem, a to v hotovosti nebo bankovní kartou na prodejně.

6. Převzetí Sportovního vybavení Nájemcem stvrdí Nájemce podpisem Smlouvy. Vrácení Sportovního vybavení zpět Pronajímateli stvrdí Pronajímatel Nájemci potvrzením o vrácení zboží. Za den, v němž bylo Sportovní vybavení předáno Nájemci (pokud k předání dojde po 13:00 hod.) a za den, v němž Nájemce Sportovní vybavení vrátí Pronajímateli (pokud k vrácení dojde do 13:00 hod.), se nájemné neúčtuje. Nájemce je povinen vrátit Sportovní vybavení zpět Pronajímateli nejpozději v den skončení nájmu, a to ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání a údržbě Sportovního vybavení, očištěné od hrubých nečistot. Při nadměrném znečištění bude Nájemci účtován poplatek podle ceníku Pronajímatele.

7. Práva a povinnosti Pronajímatele: Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Sportovního vybavení. Pronajímatel je povinen Sportovní vybavení přenechat Nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, udržovat v takovém stavu, aby mohlo sloužit k tomu užívání, pro který bylo pronajato; dále je povinen zajistit Nájemci nerušené užívání Sportovního vybavení po dobu nájmu a provádět ostatní údržbu a nezbytné opravy Sportovního vybavení. Pronajímatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Sportovní vybavení není Nájemcem užíváno v souladu s jeho účelovým určením.

8. Práva a povinnosti Nájemce: Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli sjednané Nájemné, vratnou Kauci a dodržet veškeré závazky, které mu ze Smlouvy a z obecně závazných právních předpisů plynou. Nájemce je povinen užívat Sportovní vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno a v souladu se svými schopnostmi, možnostmi, místními a povětrnostními podmínkami v místě a čase jeho užívání. Nájemce je oprávněn přenechat Sportovní vybavení do bezplatného užívání třetí osobě bez souhlasu Pronajímatele, v případě přenechání Sportovního vybavení do úplatného užívání třetí osobě je předchozí písemný souhlas Pronajímatele vyžadován vždy. Nájemce není oprávněn provádět na Sportovním vybavení jakékoli změny či úpravy, dále není oprávněn popisovat, polepovat anebo jiným grafickým či vizuálním způsobem poškozovat Sportovní vybavení. Nájemce má právo po dobu trvání Smlouvy v případě vady Sportovního vybavení, kterou sám nezpůsobil, požadovat po Pronajímateli výměnu vadného Sportovního vybavení za totožné či obdobné Sportovní vybavení bezvadné. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného dokladu změny identifikačních údajů a údajů nezbytných pro správně seřízení Sportovního vybavení Nájemce.

9. Nájemce svým podpisem Smlouvy výslovně potvrzuje, že (i) byl Pronajímatelem se stavem Sportovního vybavení řádně seznámen; že Sportovní vybavení je ve stavu způsobilém smluvenému užívání; (ii) byl Pronajímatelem seznámen s požadavky na běžnou údržbu; (iii) poskytl Pronajímateli úplné, správné a pravdivé údaje nutné pro správně seřízení a nastavení Sportovního vybavení (váha, věk, dovednost, výška apod.), zanesené do Potvrzení o seřízení odsouhlaseného Nájemcem, a je si vědom toho, že poskytnutí neúplných, nesprávných a nepravdivých údajů resp. změna takových údajů může mít vliv na bezpečnost užívání Sportovního vybavení; (iv) seřízení Sportovního vybavení probíhá na strojích Pronajímatele a je zpoplatněno dle platného ceníku Pronajímatele. Seřízení Sportovního vybavení v žádném případě nemůže zabránit případné nehodě a úrazu, a (v) v případě pozdního převzetí Sportovního vybavení Nájemcem není Pronajímatel povinen Nájemci vracet poměrnou část Nájemného za dny, o něž Nájemce převzal Sportovní vybavení od Pronajímatele později, a (vi) v případě předčasného vrácení Sportovního vybavení není Pronajímatel povinen Nájemci vracet poměrnou část Nájemného za dny, o něž Nájemce vrátil Sportovní vybavení Pronajímateli dříve, a (vii) v případě pozdního vrácení Sportovního vybavení zpět Pronajímateli je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli za každý započatý den prodlení denní nájem Sportovního vybavení dle aktuálního ceníku Pronajímatele, a (viii) Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za újmy vzniklé v  souvislosti s užíváním Sportovního vybavení Nájemci či třetím osobám.

10. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na Sportovním vybavení nevznikla škoda a chránit ho v míře obvyklé proti krádeži, poškození a zneužití. Nájemce odpovídá za škody vzniklé na Sportovním vybavení. Při nadměrném poškození skluznice – hluboké vrypy (např. jízda lesem, mimo sjezdovky) bude Nájemci účtována oprava vybavení podle ceníku skiservisu provozovaném Pronajímatelem.

11. V Nájemném za zimní Sportovní vybavení je zahrnuto pojištění v rozsahu neúmyslného poškození či zničení (např. poškrábání skluznice při lyžování na sjezdovce, vytržení hrany, zlomení lyže nebo hůlky), toto pojistné krytí se nevztahuje na ztrátu či odcizení.

12. Pronajímatel je oprávněn své pohledávky vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou vůči Nájemci jednostranně započíst proti pohledávce Nájemce na vrácení Kauce, s čímž Nájemce uzavřením Smlouvy vyjadřuje souhlas.

13. Součástí tohoto výpůjčního řádu jsou také:


14. Tento Výpůjční řád nabývá platnosti a účinnosti dne 14.11.2022.

Instagram

Strpení prosím…